CƠ CẤU NHÂN SỰ


NHÂN SỰ VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ: 

I. Nhân sự Trung tâm: 
- Lãnh đạo 
- Chuyên viên
- Nhân viên 2

II. Phân công nhiệm vụ: 
1. ThS Nguyễn Tường Châu (Email: chaunt@uel.edu.vn)
Giám đốc Trung tâm
- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học & Đào tạo ngắn hạn, 
- Phụ trách chung và chỉ đạo hoạt động của Trung tâm,
- Phân công, theo dõi, và đánh giá hiệu quả làm việc của toàn thể nhân viên Trung tâm. 
- Chịu trách nhiệm hoạt động Đối nội và Đối ngoại. 

2. CN Ngô Lê Mạnh Hiếu (Email: hieunlm@uel.edu.vn) 
Chuyên viên Trung tâm
- Phụ trách công tác hành chính - văn thư Trung tâm, 
- Quản trị CSDL, trang tin điện tử và website học tập tiếng Anh trực tuyến TATC, 
- Báo cáo, tham mưu Ban Giám đốc về hoạt động mảng đào tạo Tin học, Nghiệp vụ ngắn hạn, 
- Phụ trách các lớp luyện thi đầu vào, đầu ra ngoại ngữ dành cho Cao học ngoài TP.HCM.
- Các công việc khác được Ban Giám đốc phân công. 

3. CN Phan Lê Thuyên (Email:thuyenlp@uel.edu.vn) 
Nhân viên Trung tâm
- Phụ trách Tài chính - Kế toán Trung tâm, 
- Lập các báo cáo tình chính và liên hệ mật thiết với Phòng KH-TC về công tác Thanh quyết toán. 
- Theo dõi Thu - Chi hoạt động trung, 
- Hỗ trợ công tác Marketing các khóa Ngoại ngữ, TIn học và nghiệp vụ ngắn hạn của Trung tâm. 

4. CN Nguyễn Thị Kiều Trang (Email: trangntk@uel.edu.vn) 
Nhân viên Trung tâm

- Phụ trách công tác quản lý học vụ và đào tạo các khóa tại Trung tâm, 
- Chăm sóc, theo dõi quá trình học tập, giảng dạy của học viên và giảng viên trung tâm. 
- Thư ký hội đồng thi Ngoại ngữ, TIn học Quốc Gia A,B,C
- Theo dõi hoạt động và quản lý đội ngũ công tác viên trung tâm. 

Tổng truy cập: 737,286

52,498